DI LẶC CHƠN KINH: là tên của bổn Kinh có mức giá trị độ rỗi cho những đẳng linhhồn được khôn cùng thăng tịnh độ. Bổn ghê nầy nguyên văn của Chư Phật, Chư Tiên, giángcơ truyền thay trong Thời Trung Nguyên Ất-Hợi (1935).

Bạn đang xem: Giải Nghĩa Kinh Di Lạc Chơn Kinh


Trong bổn gớm Di Lặc là thế giới chư Phật, nói đến danh hiệu mặt hàng chục(trong hàng nghìn vị Phật) với ý nghĩa sâu sắc Phật pháp uy nghi, linh hồn fan chết nếuhồi hướng cõi Phật sẽ được dẫn độ, đón nhận và rất thoát.
Tôi đăng bài kinh này bởi vì cảm dấn được năng lượng huyền túng mỗi khi nghe tới tụngniệm đồng thời mong cho linh hồn ba siêu về cõi Phật; không chỉ có vậy theo Phật pháp thìphổ biến, ghi nhớ với tụng niệm tởm Phật liên tục cũng là 1 trong cách tích phước;âu này cũng là điều cần làm.
Thượng Thiên láo lếu nguơnhữu: Brahma Phật, Çiva Phật,Christna Phật, thanh tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, DiệtThể win Phật, Phục Linh Tánh Phật, Nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữusanh, hữu tử, tri khổ nghiệp chướng vận chuyển hóa sanh, năng du ta bà nuốm giớiđộ tận Vạn Linh đắc qui Phật vị.
Hội Nguơn Thiên hữu: Trụ Thiện Phật, Đa Ái sinh Phật,Giải thoát Khổ Phật, Diệu Chơn Hành Phật, thắng Giái Ác Phật, nhứt thiết chư Phậttùng lịnh DI-LẶC VƯƠNG PHẬT, năng chiếu diệu-quang tiêu trừ nghiệt chướng.
Nhược hữu chúng-sanh văn xẻ ưng đương thoát nghiệt, niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng tùng thị Pháp-điều Tam-Kỳ Phổ-Độ, vớ đắc giải-thoátluân hồi, đắc-lộ Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề thị chi triệu chứng quả Cực-Lạc Niết-Bàn.
Nhược nhơn đương sanh, nhược nhơn vị sanh nhượcnhơn hữu kiếp, nhược nhơn vô kiếp, nhược nhơn hữu tội, nhược nhơn vô tội, nhượcnhơn hữu niệm, nhược nhơn vô niệm, thính đắc xẻ ngôn, phát trung tâm thiện niệm, tấtđắc A-Nậu Đa-La Tam-Diệu Tam-Bồ-Đề tất đắc giải thoát.
Nhược hữu nhơn thọ-trì lớn kinh ma-chướng, nhứt tâmthiện niệm: Nam-mô DI-LẶC VƯƠNG BỒ-TÁT, năng cứu vớt khổ ách, năng cứu tam-tai,năng cứu tật-bịnh, năng độ-dẫn bọn chúng sanh thoát chư nghiệt chướng tất đắc giải thoát.

Xem thêm: Công Dụng Của Cây Mật Nhân, Sự Thật Về Tác Dụng Trị Bệnh Của Cây Mật Nhân


Hư Vô Cao Thiên hữu: Tiếp Dẫn Phật, Phổ Tế Phật, Tây QuiPhật, Tuyển kinh Phật, Tế Pháp Phật, Chiếu Duyên Phật, Phong Vị Phật, Hội ChơnPhật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT, dẫn độCHƠN LINH đắc Pháp, đắc Phật, đắc duyên, đắc vị, đắc A-NẬU ĐA-LA TAM-DIỆU TAM-BỒ-ĐỀchứng trái nhập CỰC-LẠC Quốc, hiệp bọn chúng đẳng chư Phật tạo-định Thiên-Thi tận-độChúng sanh đắc qui Phật-vị.
Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tu trì thính ngãdục đắc Chơn-Truyền niệm thử NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT thường xuyên du ta bà núm Giới,giáo hóa Chơn Truyền phổ tế bọn chúng Sanh giải bay lục dục thất tình bay đọaluân hồi tất đắc giải-thoát.
Tạo Hóa Huyền Thiên hữu: Quảng sanh Phật, chăm sóc Dục Phật,Chưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, dữ Cữu vị thiếu nữ Phật, như thị đẳng hằng hà sa sốchư Phật, tùng lịnh KIM-BÀN PHẬT MẪU năng tạo, năng hóa VẠN LINH, năng du ta bàthế giới chăm sóc dục quần sanh qui nguyên Phật vị.
Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân thính bửa dục tuphát nguyện: Nam-mô KIM-BÀN PHẬT-MẪU dưỡng-dục quần linh, nhược hữu sanh, nhượcvị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữuniệm, nhược vô niệm, hườn hư thi hình đắc A-NẬU ĐA-LA Tam-Diệu Tam Bồ-Đề Xá-Lợi-Tửqui-nguyên Phật-vị tất đắc giải-thoát.
Phi-Tưởng Diệu-Thiên hữu: Đa-Pháp Phật, Tịnh-Thiện-GiáoPhật, Kiến-Thăng Vị Phật, Hiển Hóa sanh Phật, Trục Tà Tinh Phật, Luyện Đắc PhápPhật, phù trì Niệm Phật, Khai Huyền Cơ Phật, Hoán Trược Tánh Phật, Đa Phúc-ĐứcPhật, như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, tùng lịnh TỪ HÀNG BỒ TÁT, năng duTa-Bà cố kỉnh Giái thi pháp phù trì Vạn Linh sanh Chúng.
Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngãưng đương phát nguyện Nam tế bào TỪ-HÀNG BỒ-TÁT, năng cứu vớt tật bịnh, năng cứu tamtai, năng độ tận Chúng-Sanh thoát ư tứ khổ, năng trừ tà ma, năng trừ nghiệt-chướng,tất đắc giải-thoát.
Hạo-Nhiên Pháp Thiên hữu: Diệt-Tướng Phật, Đệ-Pháp Phật,Diệt-Oan Phật, Sát-Quái Phật, Định-Quả Phật, Thành-Tâm Phật, Diệt-Khổ Phật,Kiên-Trì Phật, Cứu-Khổ Phật, Xá-Tội Phật, Giải-Thể Phật, như thị đẳng hằng hàsa số chư Phật tùng lịnh CHUẨN-ĐỀ BỒ-TÁT, PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT hay du ta-bà thế-giáiđộ-tận Vạn-linh.
Nhược hữu thiện nam-tử, thiện nữ-nhân tín ngã ưngđương phát nguyện Nam-mô CHUẨN-ĐỀ BỒ-TÁT, PHỔ-HIỀN BỒ-TÁT, năng trừ ma-chướngquỉ tai, năng cứu vớt khổ-ách nghiệt-chướng, năng độ chúng sanh qui ư Cực-Lạc, tấtđắc giải thoát. (1)
ByMộc Nhân Lê Đức Thịnhvào lúctháng 4 02, 2019
*
*

*

►  2022(365) ►  2021(315) ►  2020(284) ▼  2019(312) ▼  tháng 4(26) ►  2018(271) ►  2017(137) ►  2016(166) ►  2015(189) ►  2014(109) ►  2013(155) ►  2012(180) ►  2011(81)