tởm chú Đại Bi 5 biến đổi thầy thích hợp Trí bay tụng, nghe gớm chú Đại Bi 5 thay đổi chữ to, dễ dàng đọc, dành riêng cho Phật tử chưa thuộc.

Bạn đang xem: Chú đại bi cho người chưa thuộc


Chú Đại Bi nằm trong ghê Đại bi vai trung phong đà la ni của bồ Tát Quán cầm Âm, Ngài đã phát nguyện rằng: Nếu chúng sanh làm sao tụng trì thần chú Đại Bi ngoài ra bị đọa vào bố đường ác, không được sinh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác.

*

Kinh chú Đại Bi 5 biến đổi cho Phật tử chưa thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Người thương Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô na ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)

17. Mãng cầu ma bà dà

18. Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha nhân tình đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô vạc xà domain authority đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá định giá ra

34. Mạ mạ phát ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất mãng cầu thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm: Những Công Dụng Của Trái Măng Cụt Phải Biết Điều Này Để Không Ảnh Hưởng Sức Khoẻ

Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Vớ rị vớ rị

45. Sơn rô sơn rô

46. Người tình Đề dạ người tình Đề dạ

47.Bồ đà dạ tình nhân đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Mãng cầu ra cẩn trì

50. Địa rị nhan sắc ni na

51. Cha dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Vớ đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha tất đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Mãng cầu ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra mãng cầu ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67. Ta bà ha

68. Trả kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Tía đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam tế bào Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn theo dõi tử vi đông phương để update thêm những thông tin hữu ích khác.