Microsoft Excel là 1 công cụ đo lường và tính toán rất cần thiết đối với phần đa người thao tác làm việc trong văn phòng. Hiện nay tại, thì Microsoft quá các phiên bạn dạng 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 đã có không ít hàm bí quyết giúp cho các bước tính toán trở đề xuất nhẹ nhàng và dễ ợt hơn lúc nào hết.

Bạn đang xem: Các hàm thống kê nâng cao trong excel


Sự đa dạng và phong phú về hàm với công thức là một trong lợi tuy nhiên cũng là 1 trong những nhược điểm vị không ai rất có thể nhớ không còn 1 cơ hội mấy trăm hàm đồng thời và bí quyết sử dụng. Chính vì vậy, mình vẫn phân chia các hàm Excel cho từng đối tượng khác nhau. Trong bài viết này mình đang tổng đúng theo 8 hàm cơ bạn dạng và 43 hàm nâng cấp dành mang lại các anh chị em kế toán.


*

hàm excel thông dụng dành cho kế toán


*

*

*

*

Hàm Excel nâng cấp dành đến kế toán

I. HÀM LOGIC

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC

4. Hàm ABS – rước giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một vài – Cú pháp: ABS(Number) – Đối số: Number là 1 trong những giá trị số, một tham chiếu hay như là một biểu thức. – Ví dụ: =ABS(A5 + 5) 5. Nguồn – Hàm trả về lũy quá của một số. – Cú pháp: POWER(Number, Power) – những tham số: Number: Là một số trong những thực mà bạn muốn lấy lũy thừa. – Power: Là số mũ. – ví dụ = POWER(5,2) = 25 6. Hàm hàng hóa – bạn có thể sử dụng hàm PRODUCT núm cho toán tử nhân * để tính tích của một dãy. – Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…) – những tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn có nhu cầu nhân. 7. Hàm gian lận – Lấy cực hiếm dư của phép chia. – Cú pháp: MOD(Number, pisor) – các đối số: Number: Số bị chia. – pisor: Số chia. 8. Hàm ROUNDUP – có tác dụng tròn một số. – Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

– các tham số: Number: Là một vài thực mà bạn muốn làm tròn lên. – Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn làm tròn. – Chú ý: – nếu Num_digits > 0 sẽ làm tròn phần thập phân. – nếu như Num_digits = 0 sẽ làm cho tròn lên số thoải mái và tự nhiên gần nhất. – trường hợp Num_digits 9. Hàm EVEN – làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất. – Cú pháp: EVEN(Number) – tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn. – Chú ý: – ví như Number không phải là giao diện số thì hàm trả về lỗi #VALUE! 10. Hàm ODD – có tác dụng tròn lên thành số nguyên lẻ ngay sát nhất. – Cú pháp: ODD(Number) – Tham số: Number là số mà bạn có nhu cầu làm tròn. 11. Hàm ROUNDDOWN – làm cho tròn xuống một số. – Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits) – những tham số: giống như như hàm ROUNDUP.


III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ

A. Nhóm hàm tính tổng 12. Hàm SUM – Cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.

– Cú pháp: SUM(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là những số đề xuất tính tổng. 13. Hàm SUMIF – Tính tổng của những ô được chỉ định vị những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào. – Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) – những tham số: Range: Là hàng mà bạn có nhu cầu xác định. – Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi. – Sum_range: Là những ô thực sự đề xuất tính tổng. – Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,” – Tính tổng của các giá trị trong vùng tự B2 mang đến B5 với đk là các giá trị nhỏ dại hơn hoặc bởi 10. B. đội hàm tính quý giá trung bình 14. Hàm AVERAGE – Trả về gi trị trung bình của các đối số. – Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2 … là những số đề xuất tính quý giá trung bình. 15. Hàm SUMPRODUCT – rước tích của các dãy chuyển vào, kế tiếp tính tổng của các tích đó. – Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…) – những tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn có nhu cầu nhân tiếp đến tính tổng các tích. – Chú ý: – những đối số trong số dãy phải cùng chiều. Nếu như không hàm đã trả về quý giá lỗi #VALUE.

C. Team hàm tìm giá bán trị lớn số 1 và nhỏ dại nhất 16. Hàm MAX – Trả về số lớn số 1 trong dãy được nhập. – Cú pháp: MAX(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá chỉ trị lớn số 1 ở vào đó. 17. Hàm LAGRE – tra cứu số béo thứ k trong một dãy được nhập. – Cú pháp: LARGE(Array, k) – các tham số: Array: là 1 trong những mảng hoặc một vùng dữ liệu. – k: Là loại của số bạn có nhu cầu tìm tính từ lúc số lớn số 1 trong dãy. 18. Hàm MIN – Trả về số nhỏ tuổi nhất trong hàng được nhập vào. – Cú pháp: MIN(Number1, Number2…) – các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá chỉ trị nhỏ nhất ngơi nghỉ trong đó. 19. Hàm SMALL – kiếm tìm số bé dại thứ k trong một hàng được nhập vào. – Cú pháp: SMALL(Array, k) – những tham số: Array: là một trong những mảng hoặc một vùng của dữ liệu. – k: Là hình trạng của số mà bạn có nhu cầu tìm kể từ số nhỏ dại nhất vào dãy. D. Nhóm hàm đếm dữ liệu 20. Hàm COUNT – Hàm COUNT đếm những ô chứa dữ liệu kiểu số vào dãy. – Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)


– các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 21. Hàm COUNTA – Đếm tất cả các ô cất dữ liệu. – Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …) – những tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu. 22. Hàm COUNTIF – Hàm COUNTIF đếm những ô đựng giá trị số theo một đk cho trước. – Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) – những tham số: Range: Dãy tài liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho những ô được đếm. – Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong hàng B3:B11 có chứa số lớn hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI

23. Hàm LEFT – Trích các ký tự bên trái của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars) – những đối số: Text: Chuỗi văn bản. – Num_Chars: Số ký tự mong mỏi trích. – Ví dụ: =LEFT(Tôi thương hiệu là,3) = “Tôi” 24. Hàm RIGHT – Trích các ký từ bỏ bên buộc phải của chuỗi nhập vào. – Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars) – những đối số: tương tự như hàm LEFT. – Ví dụ: =RIGHT(Tôi thương hiệu là,2) = “là”

25. Hàm MID – Trích những ký tự tự số ban đầu trong chuỗi được nhập vào. – Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars) – những đối số: Text: chuỗi văn bản. – Start_num: Số sản phẩm tự của ký kết tự bước đầu được trích. – Num_chars: Số ký kết tự đề nghị trích. 26. Hàm UPPER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ hoa. – Cú pháp: UPPER(Text) 27. Hàm LOWER – Đổi chuỗi nhập vào thành chữ thường. – Cú pháp: LOWER(Text) 28. Hàm PROPER – Đổi ký từ đầu của từ vào chuỗi thành chữ hoa. – Cú pháp: PROPER(Text) – Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A” 29. Hàm TRIM – cắt bỏ những ký từ bỏ trắng sống đầu chuỗi cùng cuối chuỗi. – Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG

30. Hàm DATE – Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù. – Cú pháp: DATE(year,month,day) – các tham số:

– Year: mô tả năm, có thể từ 1 mang đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo khoác định Excel vẫn lấy năm ban đầu là: 1900.(Ví dụ) – Month: diễn đạt tháng trong năm. Nếu như month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động hóa tính thêm các tháng cho số diễn đạt năm. – Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu như Day to hơn số ngày trong thời điểm tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày mang đến số diễn tả tháng. Lưu giữ ý: – Excel tàng trữ kiểu ngày như 1 chuỗi số liên tục, do vậy hoàn toàn có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) mang lại kiểu ngày.(Ví dụ) 31. Hàm DAY – Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày chuyển vào. Quý hiếm trả về là một số kiểu Integer sinh hoạt trong khoảng từ một đến 31. – Cú pháp: DAY(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là tài liệu kiểu Date, rất có thể là một hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay công thức khác. 32. Hàm MONTH – Trả về tháng của chuỗi ngày được tế bào tả. Quý giá trả về là một vài ở trong tầm 1 cho 12. – Cú pháp: MONTH(Series_num) – Tham số: – Series_num: là 1 trong chuỗi ngày, rất có thể là một hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay phương pháp khác. 33. Hàm YEAR – Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày gửi vào. Year được trả về là một kiểu Integer trong tầm 1900-9999.

Xem thêm: Nguyên Nhân Xuất Huyết Tiêu Hóa, Tổng Quan Về Xuất Huyết Tiêu Hóa

– Cú pháp: YEAR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: là 1 trong những dữ liệu đẳng cấp ngày, hoàn toàn có thể là một hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm hay bí quyết khác 34. Hàm TODAY – Trả về ngày bây chừ của hệ thống. – Cú pháp: TODAY() – Hàm này không có các đối số. 35. Hàm WEEKDAY – Trả về số chỉ thứ trong tuần. – Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type) – những đối số: – Serial: một trong những hay cực hiếm kiểu ngày. – Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN

36. Hàm TIME – Trả về một chuỗi trình bày một kiểu thời gian đặc thù. Quý hiếm trả về là một trong những trong khoảng chừng từ 0 mang lại 0.99999999, biểu đạt thời gian từ 0:00:00 đến 23:59:59. – Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second) – các tham số: Được tính tựa như ở hàm DATE. – Hour: mô tả giờ, là một trong những từ 0 mang đến 32767. – Minute: diễn tả phút, là một trong những từ 0 cho 32767. – Second: diễn đạt giây, là một vài từ 0 cho 32767. 37. Hàm HOUR – Trả về giờ trong thời gian ngày của dữ liệu kiểu giờ gửi vào. Quý giá trả về là một kiểu Integer trong khoảng từ 0 (12:00A.M) mang đến 23 (11:00P.M).

– Cú pháp: HOUR(Serial_num) – Tham số: – Serial_num: Là tài liệu kiểu Time. Thời gian hoàn toàn có thể được nhập như: – Một chuỗi kí tự bên trong dấu nháy (ví dụ “5:30 PM”) – một vài thập phân (ví dụ 0,2145 biểu hiện 5:08 AM) – công dụng của một công thức hay như là 1 hàm khác. 38. Hàm MINUTE – Trả về phút của tài liệu kiểu Time đưa vào. Quý giá trả về là một trong kiểu Integer trong khoảng từ 0 đến 59. – Cú pháp: MINUTE(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tương tự như như trong phương pháp HOUR. 39. Hàm SECOND – Trả về giây của tài liệu kiểu Time gửi vào. Cực hiếm trả về là một kiểu Integer trong vòng từ 0 đến 59. – Cú pháp: SECOND(Serial_num) – Tham số: Serial_num: tương tự như trong cách làm HOUR. 40. Hàm NOW – Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống. – Cú pháp: NOW() – Hàm này không tồn tại các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU

41. Hàm VLOOKUP – đưa ra một giá trị khác trong một hàng bằng phương pháp so sánh nó với những giá trị vào cột thứ nhất của bảng nhập vào. – Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – các tham số: – Lookup Value: giá trị đề nghị đem ra đối chiếu để tra cứu kiếm. – Table array: Bảng chứa tin tức mà tài liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng tài liệu này phải là tham chiếu giỏi đối. – Nếu cực hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì những giá trị vào cột dùng để so sánh đề nghị được bố trí tăng dần. – Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn có nhu cầu lấy trong phép so sánh. – Range lookup: là một trong giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá bán trị chính xác hoặc tìm quý hiếm gần đúng. + giả dụ Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì quý giá gần đúng được trả về. Chú ý: – Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá bán trị nhỏ dại nhất trong cột thứ nhất của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A. – Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0) – tìm một giá bán trị bởi giá trị sinh sống ô F11 vào cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột đồ vật 2.

42. Hàm HLOOKUP – kiếm tìm kiếm tựa như như hàm VLOOKUP nhưng bằng phương pháp so sánh nó với những giá trị trong số 1 tiên của bảng nhập vào. – Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, ) – các tham số tựa như như hàm VLOOKUP. 43. Hàm INDEX – Trả về một giá bán trị hay là một tham chiếu mang lại một quý hiếm trong phạm vi bảng hay vùng dữ liệu. – Cú pháp:

– INDEX(Array,Row_num,Col_num) – các tham số: – Array: là 1 trong vùng chứa những ô hoặc một mảng bất biến. – nếu như Array chỉ chứa một hàng cùng một cột, thông số Row_num hoặc Col_num tương xứng là tùy ý. – nếu Array có khá nhiều hơn một mặt hàng hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc Col_num được sử dụng. – Row_num: lựa chọn hàng vào Array. Giả dụ Row_num được làm lơ thì Col_num là bắt buộc. – Col_num: lựa chọn cột trong Array. Nếu như Col_num được bỏ lỡ thì Row_num là bắt buộc.